ប្លុកចែករំលែកផ្ទាល់ខ្លួន

Part 2: រៀនបង្កើតវេបសាយដោយមិនចាំបាច់ចេះសរសេរកូដ Create Your Website Without Coding

បន្ទាប់ពីភាគទី​១ យើងចូលទៅកាន់ភាគទី ២។

យើងចុចលើពាក្យ Start your website

ពេលចុចហើយ វានឹងទាមទារឲ្យយើងចុះឈ្មោះ ដោយទាមទារ អ៊ីម៉ែល ឈ្មោះ និង​ពាក្យសម្ងាត់។

Leave A Reply

Your email address will not be published.