ប្លុកចែករំលែកផ្ទាល់ខ្លួន

សេវាបកប្រែភាសាអង់គ្លេស-ខ្មែរ៖

ខ្ញុំមានផ្ដល់ជូនសេវាបកប្រែភាសាអង់គ្លេស-ខ្មែរ សម្រាប់ឯកសារគ្រប់ប្រភេទ លឿនរហ័យ និងប្រកបដោយការជឿទុកចិត្តបាន។ ជាមួយបទពិសោធន៍បកប្រែជិត១០ឆ្នាំមកនេះ ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ការបកប្រែប្រភេទឯកសារផ្សេងៗទាំងសម្រាប់អតិថិជនក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស ព្រមទាំងការបកប្រែផ្ទាល់មាត់ក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិផងដែរ។

សេវាបង្កើតគេហទំព័រ

សេវាបង្កើតគេហទំព័រនឹងមានផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃសមរម្យ និងភាពស្រស់ស្អាតទាក់ទាញ និងមានលក្ខណៈបត់បែនគ្រប់ឧបករណ៍។ អតិថិជននឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការទិញ ដូមែន (Domain) និង hosting ដោយខ្លួនឯង និងគ្រប់គ្រងhosting ដោយខ្លួនឯង។ 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមទម្រង់ខាងក្រោម៖